Etiske retningslinjer

Sist oppdatert: 10. januar 2024

Konfidensialitet er en viktig forutsetning for tillit.
Den enkelte har taushetsplikt med hensyn til all informasjon han eller hun får vite om selskapets kunder eller kundenes forhold i løpet av sitt arbeid.
Vi innhenter informert samtykke fra brukere før vi behandler deres personopplysninger, og vi iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personlig informasjon mot uautorisert tilgang, endring, tap eller misbruk. Vi oppbevarer bare personlig informasjon så lenge det er nødvendig, og sletter eller anonymiserer dataene når det ikke lenger er nødvendig. Vi deler ikke personlig informasjon med tredjeparter uten brukerens samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser eller i samsvar med loven. Taushetsplikten gjelder ikke bare utenforstående, men også i forhold til kolleger, som ikke trenger informasjon av hensyn til arbeidet sitt.

Våre grunnleggende prinsipper

Vår personalpolitikk skal være forankret i lover og avtaler som regulerer forholdene i arbeidslivet. Videre skal personalpolitikken vår ha en naturlig forankring i et verdigrunnlag som brukes som grunnlag for våre handlinger og beslutninger, med særlig vekt på Høy etisk standard God intern informasjon og deltakelse Respekt for konfidensiell informasjon Høy kompetanse i personvern for alle ansatte og målrettet kompetanseutvikling.

Vår etikk

Bred tillit og troverdighet er helt avgjørende for at vi skal kunne nå våre forretnings mål. Vi skal oppnå dette ved å skape og opprettholde en kultur basert på høye etiske standarder slik at ingen kan stille spørsmål ved vår integritet. Både ledere og ansatte har et spesielt ansvar for å sikre at etablerte lover og forskrifter overholdes. Alle har et ansvar for å sette høye etiske standarder i sitt arbeid, både internt i selskapet og med kunder, og dermed skape og opprettholde best mulig tillit til selskapet vårt. Vi respekterer og beskytter personvernet til våre brukere i helsevesenet i samsvar med gjeldende personvernlover og forskrifter. Vi samler inn og behandler bare nødvendig personlig informasjon for å levere tjenestene våre til helsevesenet.

Kvalitet

Kvalitet i alle ledd skal være et konkurransefortrinn for oss. Vi vil strebe etter å oppfylle kundens forventninger til kvaliteten på våre tjenester og/eller produkter på alle nivåer. Dette skal prege våre handlinger, holdninger og måten vi utfører arbeidet vårt på. Vi er åpne og transparente om vår praksis for å samle inn, bruke og beskytte personlig informasjon. Vi respekterer brukernes rettigheter i henhold til personvernlovgivningen, inkludert retten til å få tilgang til, korrigere og trekke tilbake samtykke. Alle har et ansvar for å handle slik at både kunder og kolleger opplever vår kvalitet som en positiv merverdi. Våre ansatte og partnere er opplært i personvern praksis og forstår viktigheten av å beskytte personlig informasjon. Vi evaluerer og forbedrer regelmessig vår personvern praksis basert på beste praksis, teknologiske fremskritt og endringer i regelverket.

Informasjon og deltakelse

God intern informasjon er en forutsetning for å kunne levere kvalitet. Bedriftens ledere har et spesielt ansvar for at våre ansatte har tilgang til åpen og relevant informasjon om forhold som er viktige for den enkeltes arbeidssituasjon. Den enkelte medarbeider har også eget ansvar for å søke og finne nødvendig informasjon om sin egen arbeidssituasjon. Alle må aktivt bidra til god kommunikasjon som fremmer et helhetlig syn og skaper motivasjon for beslutninger. Den enkelte har også et spesielt ansvar gjennom sin taushetsplikt både eksternt og internt.