Etiska riktlinjer

Senast uppdaterad: 10 januari 2024

Sekretess är en viktig förutsättning för förtroende. Den enskilde har tystnadsplikt gällande all information han eller hon lär sig om företagets kunder eller kundrelationer under sitt arbete. Vi inhämtar informerat samtycke från alla brukare innan vi behandlar deras personuppgifter och vi vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, förlust eller missbruk.

Vi behåller endast personuppgifter så länge som behövs och raderar eller anonymiserar uppgifterna när det inte längre är nödvändigt. Vi delar inte personlig information med tredje part utan brukarnas  samtycke, såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter eller i enlighet med lagen.
Tystnadsplikten gäller inte bara utomstående utan också i förhållande till kollegor, som inte behöver relevant information för sitt arbete.

Våra grundläggande principer

Vår personalpolicy måste vara förankrad i de lagar och avtal som reglerar villkoren i arbetslivet. Vidare ska vår personalpolicy ha en naturlig förankring i en värdegrund som ligger till grund för våra handlingar och beslut, med särskild tonvikt på hög etisk standard, god intern information och delaktighet, respekt för konfidentiell information, hög kompetens i integritet för alla anställda och målinriktad kompetensutveckling

Vår etik

Bred tillit och trovärdighet är absolut nödvändigt för att vi ska kunna uppnå våra affärsmål. Vi måste uppnå detta genom att skapa och upprätthålla en kultur baserad på höga etiska standarder så att ingen kan ifrågasätta vår integritet. Både chefer och anställda har ett särskilt ansvar för att se till att etablerade lagar och förordningar följs. Alla har ett ansvar att sätta höga etiska standarder i sitt arbete, både internt i företaget och med kunder, och därigenom skapa och upprätthålla bästa möjliga förtroende för vårt företag. Vi respekterar och skyddar våra användares integritet i omsorg och sjukvårdssystemet i enlighet med gällande sekretesslagar och förordningar. Vi samlar bara in och behandlar nödvändiga personuppgifter för att leverera våra tjänster inom vården.

Kvalitet

Kvalitet i alla led måste vara en konkurrensfördel för oss. Vi kommer att sträva efter att uppfylla kundens förväntningar på kvaliteten på våra tjänster och/eller produkter på alla nivåer. Detta bör karakterisera våra handlingar, attityder och hur vi utför vårt arbete. Vi är öppna och transparenta om våra metoder för att samla in, använda och skydda personlig information. Vi respekterar brukarnas rättigheter enligt integritetslagstiftningen, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera och återkalla samtycke. Alla har ett ansvar att agera så att både kunder och kollegor upplever vår kvalitet som ett positivt mervärde. Våra anställda och partners är utbildade i sekretesspraxis och förstår vikten av att skydda personlig information. Vi utvärderar och förbättrar regelbundet vår integritetspraxis baserat på bästa praxis, tekniska framsteg och förändringar i regelverket.

Information och deltagande

od intern information är en förutsättning för att kunna leverera kvalitet. Företagets ledning har ett särskilt ansvar för att våra medarbetare har tillgång till öppen och relevant information om frågor som är viktiga för individens arbetssituation. Den enskilda medarbetaren har också sitt eget ansvar för att söka och lägga till nödvändig information om sin egen arbetssituation. Alla ska aktivt bidra till god kommunikation som främjar en helhetssyn och skapar motivation för beslut. Individen har också ett särskilt ansvar genom sin tystnadsplikt både externt och internt. Individen måste vara delaktig i frågor som påverkar den egna arbetssituationen.